dimarts, 20 de setembre de 2016

HMD 2016_17. PLANTEIX DE LA MATÈRIA HMD

HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE LA DANSA. CURS 2016-17

Matèria de Modalitat de 2n de Batxillerat
Per poder entendre la música i la dansa en el seu temps cal conèixer primer el seu llenguatge, el musical i el del moviment del cos en un xifrat de coreografia i, també, l'època en què cada música i cada posada en escena és composta.
En els documents de la matèria editats al web La història de la música i de la dansa es troben notes sobre cada època que la caracteritza i s'hi situa la música i la dansa com a manifestació artística i sotmesa a l'estètica de cada moment. 


Aquestes notes són unes senzilles pautes que permeten escolar la música i acostar-se a la dansa amb una predisposició per a la seva comprensió. La història de la cultura occidental marca els ítems d'aquestes pautes que, en alguns temes correspondran amb èpoques històriques i, en d'altres, a estètiques que es modifiquen en una mateix època història.
Hi ha 17 temes. El primer és introductori per entendre el llenguatge simbòlic de la música i de la dansa i poder-ne parlar, els 16 restants volen ajudar a fer un seguiment de la història de la música i de la dansa en el seu temps.

TEMARI
 1. Llenguatge Musical.
 2. Prehistòria i Edat Antiga.
 3. Edat Mitjana. El Cant Gregorià i la Dansa en l’Edat Mitjana.
 4. Edat Mitjana. Trobadors i joglars.
 5. El Gòtic. La Polifonia. El llibre Vermell de Montserrat
 6. El Renaixement.
 7. El Barroc: el naixement de l'Òpera i del ballet. J. S. Bach i G. F. Haendel.
 8. El Barroc: Música teatral i religiosa durant el segle XVIII.
 9. El classicisme musical.
 10. El Preromanticisme. Els fonaments de la tècnica de la dansa: Carlo Blasis. La transició al Romanticisme musical: Ludwig van Beethoven.
 11. Romanticisme: Òpera i música teatral en el segle XIX. El Ballet Romàntic.
 12. Música instrumental i cançó en el Romanticisme.
 13. Postromanticisme i Impressionisme. La Dansa Moderna. Els Ballets Russes de Diaghilev.
 14. Els nacionalismes musical i de la dansa al segle XIX.
 15. La Música i la Dansa dels primers 30 anys del segle XX.
 16. La Música i la Dansa de 1933 a 1945.
 17. La Música i la Dansa de 1945 a 2000.Objectius que s’han d’assolir durant el curs:
La matèria d'història de la música i de la dansa del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:
 1. Comprendre les diferents formes de materialització de la música i de la dansa en les diferents cultures al llarg de la història.
 2. Analitzar i identificar les funcions i els elements que la dansa ha desenvolupat en els diferents contextos artístics, socials i rituals.
 3. Comprendre, conèixer i valorar la tradició musical i de dansa, tant acadèmica com popular, així com identificar els vincles, els influxos creuats i els préstecs recíprocs al llarg de la història i en la creació contemporània.
 4. Reconèixer els diferents estils, gèneres i èpoques de la música i de la dansa, i emmarcar-los en el seu context social, artístic i històric.
 5. Conèixer, analitzar i valorar les principals obres del repertori musical i de la dansa i algunes de les seves diferents interpretacions o adaptacions.
 6. Conèixer i valorar la creació i la interpretació coreogràfica i musical com un treball d'equip, així com els trets específics de cada tasca: composició, coreografia, instruments i interpretació.
 7. Analitzar l'aportació musical i coreogràfica dels creadors i creadores d'Espanya i Catalunya del segle XX als nostres dies, dins el context internacional.
 8. Conèixer, gaudir i valorar les diferents manifestacions musicals i de dansa com a part del patrimoni de la humanitat i, en especial, les relatives a l'entorn més immediat, com a font de riquesa i llegat que cal transmetre a les generacions futures.
 9. Realitzar activitats de documentació i recerca a partir de diverses fonts i exposar els continguts de la matèria, tenint cura d'emprar el vocabulari adient que identifiqui estils, formes i manifestacions de la dansa i la música.
 10. Adquirir criteris per conformar el gust personal, la capacitat de gaudir de les manifestacions musicals i de dansa i el desenvolupament del sentit crític, expressant sentiments propis davant les creacions artístiques, respectant la diversitat de percepcions sense prejudicis i incorporant aquestes capacitats als hàbits culturals i d'oci propis.


ACTIVITATS PER AL SEGUIMENT DE LA MATÈRIA
 • a) Explicació dels temes d’Història de la Música i de la Dansa.
 • b) Audicions i audiovisions d’obres de les diferents èpoques de la HMD.
 • c) Investigació documental i en Internet dels materials curriculars i de les obres de música i dansa en la història.
 • d) Assistència a una posada en escena de la forma musical Missa.
PROGRAMACIÓ DE LA HMD
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA HMD

Tal com és públic al web de l’Institut i com s’ha programat en el Departament de MUAED, l’avaluació de la HMD té diferents ítemps:
-       De cada audiovisió hi ha un treball (individual o en grup) que es presenta un cop acabada la visualització.
-       Cada trimestre es realitza un examen que consta de 4 blocs per valorar les competències específiques de la HMD i també les competències metodològiques.
-       Es valora, també, l’assistència a classe, la participació, la maduresa i responsabilitat de l’alumnat, de manera que la presentació de les tasques encomanades en cada tema, en el temps establert té una valoració en la nota que s’assigna a cada alumne o a cada alumne trimestralment i en la nota final.
Per a les notes parcials trimestrals:
 1. A) Competències específiques: conceptes: 30% de la nota.
 2. B) Competències transversals i lingüístiques: 20% de la nota: a. Presentació formal de treballs: portada/índex/introducció/ continguts/conclusió/ fonts documentals/ annexos, b. Correcció lingüística: per cada 3 faltes una penalització de 0,25 punts sobre 10.
 3. C) Competències metodològiques: a. Assistència a classe: 100%: 10 - cada 3 faltes o retards resta un punt (-1), b. Presentar treballs en el termini: 100%: 10 - cada treball no presentat en termini -2 punts, c. atenció a classe: 5 Punts: i. activa: prendre apunts, ii. preguntar: 5 Punts, d. 
 4. D) Ús de les TIC: i. Correctament i seguint les pautes: 10, ii. En la presentació: 10, iii. En els treballs: 10. 50% de la nota.
A (A*0,25) + B (B*0,25) + C(c.1.*0,13 + c.2.*0,12) + D(d.1*0,12 + d.2. *0,13)=N (sobre 10)

Per a la nota final de curs: Mitjana de les notes de les 3 avaluacions, en avaluació sumativa, de manera que la nota final serà el resultat de calcular els pesos de: 25% de la nota de la 1a Av., el 50% de la nota de la 2a Av i el 75% de la nota de la 3a Av.

Prova extraordinària final de curs:

Contingut:
a)     Previ: presentació del treball o dels treballs que no hagin estat valorats positivament, de manera correcta per poder aprovar.
b)     Control escrit del temari i el treball realitzat durant el curs en 4 blocs:
a.     Bloc A: preguntes de conceptes.
b.     Bloc B: audicions i audiovisions.
c.     Bloc C: comprensió de textos audiovisuals (dels proposats a classe).
d.     Bloc D: Comprensió de textos.

Criteris de qualificació: Per a la nota final de la prova extraordinària es farà un càlcul de:
a)     Els treballs presentats correctament tindran una valoració d’apte (5 sobre 10).
b)     El control escrit: Bloc A+B (competències específiques) sobre un 30% de la nota. Control B+D (competències transversals i lingüístiques) sobre un 20% de la nota.
c)     Competències metodològiques: presentar els treballs per a la recuperació en la data indicada, assistència regular a classe (en clara millora a mida que transcorre el curs). Ús de les TIC en la presentació de treballs. Un 50% de la nota.

La qualificació de la prova extraordinària de final de curs es puntuarà sobre 10

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada