divendres, 21 d’octubre de 2016

DESCOBRINT L'EDAT MITJANA EN LA SOCIETAT, LA SEVA MÚSICA I LA SEVA DANSA

MÚSICA I DANSA EN L'EDAT MITJANA

(recerca sociocultural i artística sobre l'EM)

Pautes per a la recerca:

Índex
La música i la dansa en l’Edat Mitjana.............................................................................
1. La situació social de l’Edat Mitjana a partir del film En el nom de la rosa.....................
2. La música en l'Edat Mitjana............................................................................................
2.1. La Música religiosa en l’EM. El cant de l’Església. El cant gregorià.................
a) La Missa..................................................................................................
b) L'oració litúrgica......................................................................................
c) Les altres celebracions.............................................................................
2.2. Els trobadors, joglars i goliards.........................................................................
a) En N..., un trobador (joglar) en el segle XXI...........................................
b) L’esperit dels goliards en la cantata Carmina burana.............................
c) Les Cantigues de Santa Maria d'Alfons X, el savi...................................
3. Els documents testimonials de l’Edat Mitjana................................................................
3.1. El Llibre vermell de Montserrat.......................................................................
3.2. El Cant de la Sibil·la.........................................................................................
Conclusions.........................................................................................................................
Fonts documentals..............................................................................................................
Annexos (si en trobeu i els voleu afegir al treball)...............................................................La música i la dansa en l’Edat Mitjana.
Dos esdeveniments històrics, vers el segle IV d.c. canvien el panorama històric: El Cristianisme i la Caiguda de l'Imperi Romà.
Aquests esdeveniments donen lloc al que s'ha anomenat Edat Mitjana (terme aplicable a Europa, però no als pobles musulmans, asiàtics o americans).
No es pot parlar d'un trencament total amb l'antiguitat clàssica de Grècia i de Roma.
El cristianisme es convertirà en la religió oficial de l'Estat i el segell religiós impregnarà totes les manifestacions politicoculturals i artístiques de l'Edat Mitjana.
Hi haurà invasions europees de pobles bàrbars i, després de les grans invasions, l'Església serà l'única llum enmig de les ruïnes, barbàrie i incultura.
N'hi ha qui anomenarà a aquesta època fins al segle X "època de les tenebres".
Els problemes religiosos promouen postures en pro o en contra quasi tot el món medieval: creuades, heretgies, concilis, disputes doctrinals...
Els monjos seran quasi els dipositaris de la cultura amb les escoles palatines, papals i catedralícies.
L'Edat Mitjana es divideix en Alta Edat Mitjana (segles III-IV fins als segles X-XI) i Baixa Edat Mitjana (des dels segles X-XI fins al Renaixement, al final del segle XIV).
Els dos períodes que comprèn la Baixa Edat Mitjana estan representats per dos estils artístics diferents: ROMÀNIC i GÒTIC.
-       El Romànic està determinat pel complex fenomen del feudalisme.
-       El Gòtic coincideix amb el gran canvi social amb el naixement de les ciutats.

La dansa en l'EM
La dansa en l'EM va ser una de les arts menys desenvolupades, ja que el control de l'educació estava en mans de l'Església que va ser sempre contrària al ball perquè tenia connotacions profanes.
Tot i això cal notar la Dansa Macabra o la distinció de la dansa en:
-       Haute danse (dansa alta) i

-       Basse danse (baixa dansa).


PAUTES PER A LA REALITZACIÓ DEL TREBALL D'INVESTIGACIÓ SOBRE L'EM

1. La situació social de l’Edat Mitjana a partir del film En el nom de la rosa.

(pautes per abordar el tema:
a)     Recollir dades sociològiques i culturals sobre l'Edat Mitjana. Recollir-les breument en aquest treball.
b)     Analitzar la pel·lícula sobre l'Edat Mitjana, En el nom de la rosa (fitxa artística i tècnica, resum argumental: trama principal i trames secundàries, aplicar les dades sociològiques i culturals a la pel·lícula cercant la plasmació en el film de les característiques de l'EM trobades).

2. La música en l'Edat Mitjana.

2.1. La Música religiosa en l’EM. El cant de l’Església. El cant gregorià

a) La Missa.
(Pauta per abordar el tema: Transcriure l'esquema de la Missa que hi ha al dossier del web o bé al llibre Entender el canto gregoriano i fer una comparativa amb un ritual festiu social al més acurat possible).

b) L'oració litúrgica.
(Pauta per abordar el tema: Transcriure l'esquema de l'Oració Litúrgica que hi ha al dossier del web o bé al llibre Entender el canto gregoriano i fer una comparativa amb el ritual seguit en una reunió d'amics).

c) Les altres celebracions.
(Pauta per abordar el tema: Transcriure l'esquema dels altres ritus amb cant gregorià que hi ha al dossier del web o bé al llibre Entender el canto gregoriano i fer una comparativa amb el ritual seguit en una trobada informal d'amics per anar de festa).


2.2. Els trobadors, joglars i goliards.

a) En N..., un trobador (joglar) en el segle XXI
(Pauta per actualitzar la vida d'un trobador o una trobairitz: consultar l'exemple de la vida d'un trobador que hi ha al dossier del web, cercar un trobador o una trobairitz, presentar la seva vida i crear un text o una posada en escena que faci entenedora la vida de la persona trobadora cercada a un públic (a determinar per qui fa aquest treball) del segle XXI).

b) L’esperit dels goliards en la cantata Carmina burana.
(Pauta per desenvolupar aquest apartat: Analitzar la cantata Carmina burana seguint el mateix procés que amb la pel·lícula En el nom de la rosa).

c) Les Cantigues de Santa Maria d'Alfons X, el savi.
(Pauta: transcriure i traduir una cantiga i fer-ne un breu comentari de text, indicant els elements socials, culturals, musicals que hi apareixen).

3. Els documents testimonials de l’Edat Mitjana

(Pauta per als dos paràgrafs següents: cercar informació sobre aquests dos documents medievals i presentar-la de manera clara i resumida).
3.1. El Llibre vermell de Montserrat
3.2. El Cant de la Sibil·la


Conclusions

(Pauta per redactar les conclusions: tot el que heu cercat es pot incloure en les conclusions i, a més, tot el que heu analitzat i reflexionat amb el material cercat).

Fonts documentals

S'han d'incloure en les fonts documentals: llibres consultats, articles, espais web URL, audicions, pel·lícules, citats correctament.

Annexos

(si per completar la informació es volen aportat: imatges, audicions, pel·lícules, obres d'art, enquestes.... es posen com a annex al treball realitzat).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada