dimecres, 23 de novembre de 2016

SELECCIÓ DE PREGUNGES BLOC A 1a AV HMD

SELECCIÓ DE POSSIBLES REGUNTES PER AL BLOC “A” DEL CONTROL D’HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE LA DANSA DE LA 1a AVALUACIÓ DEL CURS 2016-2017

1.     La música es un llenguatge universal perquè…
a.     S’ensenya des de petit.
b.     No necessita traduccions per ser entès.
c.     Es va decidir en una junta entre les persones més importants del món.
d.     Hi ha música des de l’antiguitat.
2.     La dansa a l’Antiga Grècia….
a.     No va tenir gran importància ni reconeixement en aquest període de la història.
b.     La figura de déu a l’Antiga Grècia era denominada amb la paraula xaman.
c.     La dansa per diversió, procedent de la cultura popular, no s’havia desenvolupat encara.
d.     S’utilitzava com a ritual, acte màgic a través del qual s’accedia al desconegut i al diví.
3.     Respecte a la música en la prehistòria, els estudis realitzats porten a afirmar que …
a.     La música en la prehistòria tenia només funcions màgiques, rituals o socials.
b.     Va ser la veu humana la primera a produir música.
c.     Van ser els instruments musicals els primers a produir música.
d.     No es pot corroborar científicament cap de les hipòtesis plantejades sobre la música en la prehistòria.
4.     La Missa té tres tipus de cants:
a.     El cant de l'ordinari, el Responsorium i el Kyrie.
b.     Els tons comuns, els cants del propi i el Gloria sanctus.
c.     L’Agnus Dei, el Credo i el Paternoster.
d.     Els tons comuns, els cants del propi i els cants de l'ordinari
5.     Els modes gregorians són:
a.     Re (protus), Mi (tritus), Fa (deuteros), Sol (tetrardus).
b.     Re (deuteros), Mi (tritus), Fa (protus), Sol (tetrardus).
c.     Re (protus), Mi (deuteros), Fa (tritus), Sol (tetrardus).
d.     Re (deuteros), Mi (tritus), Fa (tetradus), Sol (protus).
6.     Els estils de les melodies gregorianes són:
a.     Pneumàtic, harmònic, melòdic i polifònic.
b.     Sil·làbic, oràtic, polifònic i melòdic.
c.     Sil·làbic, psalmòdic, pneumàtic i melismàtic.
d.     Melismàtic, psalmòdic, oràtic i harmònic.
7.     En el segle XV hi havia uns passos de dansa anomenats fonamentals, dels quals nou es denominaven naturals i tres accidentals. Els passos naturals eren: el pas simple, ____, la repetició, el continent o posició noble, la reverència, __, la mitja volta, __ i el moviment.
a.     El pas doble, pirouette i sauté. 
b.     El pas compost, la volta sencera i el gir.
c.     El pas doble, el gir i el salt.
d.     El trenat, el pas corregut i canvi de peu.
8.     Els goliards eren…
a.     Músics sense estudis que es dedicaven a tocar a les catedrals, ermites i monestirs de camins de pelegrinatge perquè els pelegrins els donessin una almoina. 
b.     Els hereus de les famílies de classe baixa de l’Edat Mitjana obligats a formar una família el més aviat possible per, entre tots, ajudar a portar diners a casa per menjar a partir del treball en conreus.
c.     Escultures de pedra ornades pels monjos durant l’Edat Mitjana que simbolitzaven la figura de Jesucrist Ressuscitat. En cada monestir n’hi havia una situada al centre del claustre.
d.     Clergues de l’Edat Mitjana que abandonaven la vida religiosa. Recitaven i cantaven cançons en llatí i en llengua vulgar molt variades (del més pur refinament a la poesia més grollera, com els Carmina Burana).
9.     Cap al final de l’Edat Mitjana hi havia tres tipus d’espectacle amb dansa: 
a.     Les moixigangues, les mascarades i els interludis.
b.     Les sardanes, les moixigangues i els passos naturals.
c.     Els passos naturals, els passos accidentals i els interludis.
d.     Les mascarades, els passos accidentals i les moixigangues.
10.  Els joglars...
a.     Componien cançons perquè els trobadors les interpretessin.
b.     Eren personatges d’una classe molt alta.
c.     Eren alhora actors i músics.
d.     Eren nobles que treballaven a la cort del rei.
11.  Al segle.... apareix l'Organum que consisteix en....
a.     XV / cantar una melodia gregoriana a tres veus paral·leles a distància d’una tercera.

b.     IX / un voluntarisme filosòfic.
c.     IX / cantar una melodia gregoriana a dues veus paral·leles a distància de quarta o de quinta.
d.     XIV / tocar un orgue amb les mans i amb els peus alhora.
12.  El Llibre Vermell de Montserrat:
a.     És un llibre de color vermell del segle XIV que recull i explica els cants i les danses dels monjos.
b.     És un manuscrit, conservat al Monestir de Montjuïc del segle IV que recull i explica els cants i les danses dels pelegrins.
c.     És un manuscrit del segle XIV que recull i explica els cants i les danses dels pelegrins.
d.     És un manuscrit del segle XIV que recull i explica només els cants dels monjos. Avui dia no es conserva partitura. 
13.  Quin pot considerar-se el centre musical del Renaixement?
a.     EL Renaixement s’origina a França, concretament a la capital, Paris.
b.     El Renaixement s’origina a Itàlia, concretament a la ciutat de Florència.
c.     El Renaixement s’origina a Itàlia, concretament a la ciutat de Venècia.
d.     El Renaixement s’origina al segle XV a Espanya, concretament a Madrid.
14.  A l’origen del ballet es va crear:
a.     El ballet clàssic.
b.     El ballet dramàtic.
c.     El ballet comique.
d.     El ballet misteriós.
15.  A la meitat del segle XV el panorama musical es pot dividir en dues grans escoles:
a.     L’escola Franco–Flamenca, que es caracteritza per la seriositat i per ser catedralícia, és a dir, una escola on es conrea la música profana. 
b.     L’escola de Borgonya, que desapareixerà amb la mort d’Ockeghem donant pas així a l’escola Franco–Flamenca. 
c.     L’escola de Borgonya, on sorgeix un estil refinat i galant, quan desaparegui donarà lloc a l’escola Franco–Flamenca. 
d.     L’escola Franco–Flamenca es caracteritza per la música a 4 veus, tot i que se n’han trobat fins a 46 veus (com els motets de Ockeghem, per exemple). 
16.  Els cançoners conservats que recullen l’obra musical del Renaixement són:
a.     Cancionero de Palacio, Cancionero de Medinaceli i Cancionero de Ceballos.
b.     Cancionero de Palacio, Cancionero de Upsala i Cancionero de Medinaceli.
c.     Cancionero de Palacio, Cancionero de Upsala i Cancionero de Ceballos.
d.     Cancionero de Upsala, Cancionero de Medinaceli i Cancionero de Ceballos.
17.  Què és el baix continu?
a.     Una successió de notes que no arriba a tenir la categoria d’una melodia estructurada que fa l’instrument més greu.
b.     Una successió de notes que no arriba a tenir la categoria d’una melodia estructurada que fa l’instrument més agut.
c.     És el conjunt de notes que dóna una sensació de tensió.
d.     És el conjunt de sons que fan que l’instrument soni més agut.
18.  Johann Sebastian Bach era un gran compositor de/d’........., instrument central per a ell.
a.     Clavicèmbal.
b.     Piano forte.
c.     Piano.
d.     Orgue.
19.  L’art barroc es defineix per ser:
a.     Senzill i auster.
b.     Recarregat i extravagant amb moltes ornamentacions.
c.     Ridícul i estrany.
d.     Simètric, continuant l’estètica Renaixentista.
20.  El nom del considerat el primer escrit d’un ballet és ____ i té una durada de ___
a.     Le Ballet de la Reine / 2h.
b.     Le Danse de la Reine / 3h i 30min.
c.     Le Ballet Comique de la Reina / 10h.
d.     Le Ballet de la Reine Constance / 10h.